Zorg

Mens GGZ biedt psychologische zorg in en rond de huisartsenpraktijk. Het grootste deel van deze zorg bestaat uit psychologische behandeling in het kader van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Verder wordt er consultatie geboden. Deze consultatie kan geboden worden door een psychiater of door een GZ-psycholoog.
 

 

Consultatie

Consultatie heeft tot doel de huisarts en/of POH-GGZ te ondersteunen bij hun taken in de zorg van mensen met psychisch lijden. Huisartsen en/of POH-GGZ kunnen bij een consultant (een psychiater of GZ-psycholoog) een vraag neerleggen om mee te kijken. Deze vraag kan betrekking hebben op het verhelderen van het probleem van de patiënt of het adviseren ten aanzien van de koers met betrekking tot behandeling of medicatie. Consultatie heeft ook een lerend effect: na een consultatie weet de huisarts en/of POH-GGZ een volgende keer in een soortgelijke situatie beter wat te doen. 
 
Ook kunnen de behandelaren van Mens GGZ consultatie aanvragen bij een psychiater. Deze psychiater is voor een aantal uur verbonden aan Mens GGZ. Consultatievragen aan de psychiater vanuit Mens GGZ hebben betrekking op medicatie (instelling en monitoring) en diagnostiek van psychische stoornissen.

 

Multi-discipliniar overleg

Elke huisarts/POH-GGZ overlegt met de aan zijn praktijk verbonden behandelaren van Mens GGZ. In dit overleg worden de patiënten besproken die (mogelijk) verwezen worden voor zorg of die al bij Mens GGZ in zorg zijn. Dit overleg ondersteunt het gezamenlijke eigenaarschap in en rond de praktijk. 
 
Tijdens dit overleg leggen huisartsen en POH-GGZ casussen voor waar ze verwijzing naar psychologische behandeling overwegen. In het team wordt gezamenlijk gekeken naar de beste vervolgstappen. Tevens maken de behandelaren in dit overleg gebruik van de vaak al lang bestaande relatie tussen huisarts en patiënt: huisartsen kennen hun patiënten vaak goed en kunnen op die manier belangrijke input leveren over de klachten, problemen en vragen die patiënten hebben als ze worden doorverwezen voor behandeling bij Mens GGZ.

 

Behandeling 

Door de POH-GGZ of de huisarts ben je verwezen naar Mens GGZ. Graag vertellen we je wat over hoe het proces na verwijzing eruit kan zien bij ons:
   
•  Startgesprek 
•  Adviesgesprek 
•  Behandelconsulten 
•  Afronding van de behandeling 
 
Na verwijzing word je ingepland voor een startgesprek (ook wel intake genoemd) en een adviesgesprek door planbureau TIPP. Het doel van het startgesprek is een stukje wederzijdse kennismaking, het kunnen delen van jouw verhaal, en samen inschatten of wij bij Mens GGZ de juiste hulp kunnen bieden. Na het startgesprek volgt er een adviesgesprek waarin samen met jou een plan wordt gemaakt over hoe de behandeling eruit zal gaan zien en wat het doel is van de behandeling. Mocht op basis van het startgesprek besloten worden dat wij die hulp niet kunnen bieden, kan het zijn dat er geen adviesgesprek en behandeling volgt. Een verwijzing is dus niet altijd garantie voor een behandeling. Er wordt dan een terugkoppeling gedaan aan of overlegd met de huisarts. 

De behandeling zelf kan bestaan uit verschillende vormen van therapie. Tijdens de behandeling wordt er geëvalueerd over hoe de behandeling verloopt. Het kan zijn dat er, altijd in overleg met jou, aanpassingen worden gedaan aan het behandelplan.

We leggen hier graag een aantal therapievormen kort uit. Vanuit de basis werken wij middels de principes van Positieve Gezondheid: een bredere kijk op gezondheid uitgewerkt in zes dimensies (bron: IPH).

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT) bijvoorbeeld, gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren (bron: VGCt).
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) helpt mensen om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen in het leven, zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (bron: ACTinActie).
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapievorm die kan helpen bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring (bron: VEN).
  • Schema Focused Therapy (SFT) is een vorm van psychotherapie die de oorsprong van hardnekkige patronen helpt te doorgronden en veranderen (bron: VSt).
  • Persoonsgerichte- experiëntiele psychotherapie: is een therapie die stoelt op 3 fundamentele grondhoudingen: empathie, echtheid en onvoorwaardelijke aanvaarding. Jouw binnenwereld staat centraal in de sessies. Samen met de therapeut zul je onderzoeken wat jij nodig hebt om vanuit je persoonlijke kracht te leven en verder te groeien (bron: VPeP).
  • Emotion Focused Therapy (EFT) is een procesdirectieve variant van persoonsgerichte psychotherapie waarin er gewerkt wordt aan de relatie met jezelf door af te stemmen op je primaire, adaptieve emoties. Dit kan leiden tot verandering in voelen, denken en (interpersoonlijk) gedrag  (bron: VPeP)
  • In Focusing Oriënted Therapy (FOT) wordt gewerkt met 'Focusing', d.m.v. je aandacht naar binnen te richten en na te gaan wat je in het 'hier en nu' in het lichaam voelt, dat verband houdt met het onderwerp van het therapeutisch gesprek. Er wordt gebruik gemaakt van het impliciete weten van het lichaam en ruimte gecreëerd voor het ontvouwen van een 'felt sense' (bron: VPeP)

Verder zullen en nog andere losse technieken kunnen worden ingezet in de behandeling zoals bijvoorbeeld motivational interviewing, lichaamsgerichte technieken en mindfulness. De behandelaar zal samen met jou in het adviesgesprek bespreken welke therapie en welke vorm (individueel of groepstherapie) geïndiceerd is, waarin jouw voorkeur altijd wordt meegenomen in de overwegingen (shared decision making).

 

Kwaliteit behandeling

Mens GGZ wil topzorg bieden. Om dat te bereiken worden medewerkers gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen. Alle medewerkers worden in staat gesteld om scholingen te volgen. Tegelijkertijd wil Mens GGZ eigenaarschap stimuleren. Behandelaren worden daarom gevraagd om zelf proactief te zijn in het volgen van bij- en nascholingen in het kader van hun professie.  
Alle behandelaren moeten voldoen aan de eisen van hun beroepsvereniging en hun registraties daarvoor bijhouden. Mens GGZ houdt actief contact met de behandelaren om dit op orde te houden. Tot slot organiseert Mens GGZ met en voor de behandelaren intervisies en supervisies.

Gelukkige medewerkers bieden goede zorg voor cliënten (zie onze Visie en Missie).

 

Kwaliteit voor de cliënt

Voortdurend houdt Mens GGZ bij hoe cliënten de behandeling ervaren. Dit wordt gedaan met de CQI.  
 
Hoe beoordelen cliënten de zorg geleverd door Mens GGZ? Ze gaven Mens GGZ in 2023 een 8,9!

 

Ook in 2024 zullen we weer streven naar maximale kwaliteit van behandeling. Heb je opmerkingen of vragen over de kwaliteit van onze zorg? Stuur dan een bericht aan info@mensggz.nl.

 

 

Voortdurend leren

Mens GGZ is een jonge organisatie. We hebben professionals in dienst die weten wat goede zorg is en daar dagelijks ook aan werken. En tegelijkertijd is hebben we oog voor de waarheid achter de cijfers. Samen, in verbinding, kijken we naar de kwaliteit van de geleverde zorg. In teamverband praten we over wat we aan het doen zijn, of dat aansluit bij de doelen die we gesteld hebben en of we niet stiekem wat moeten veranderen. 

Daarom hebben we in onze missie en visie de medewerker en onze klanten centraal gesteld. Zij zijn de personen waar het in de hulpverlening om gaat. Maar daarom hebben we ook in onze doelstellingen geformuleerd dat we steeds weer nieuwe dingen proberen en van die ervaringen leren: start fast, fail fast en learn fast (start snel, faal snel en leer snel). Op die manier blijven we steeds in ontwikkeling. 

Daarom zijn alle cliënten en medewerkers van Mens GGZ uitgenodigd om hier opmerkingen over te maken of vragen over te stellen. 

 

Organisatie

Vanuit de ambitie om snel en doelmatig zorg te verlenen is Mens GGZ op een unieke manier ingericht. De professionals van Mens GGZ zijn gekoppeld aan huisartsenpraktijken, waardoor zij een sterke samenwerkingsrelatie met de huisarts en POH-GGZ kunnen ontwikkelen. De behandelaren van Mens GGZ vormen met de huisarts en de POH-GGZ het team. Alle bij de huisarts ingeschreven patiënten met psychische problemen worden in dat team gezien. Samen bekijken zij wat er bij een patiënt speelt, wat de vraag is en wat dat betekent voor de aard en vorm van zorg.  

Mens GGZ heeft als aspiratie het keurmerk KiBG te behalen voor 2022 en eventuele andere keurmerken waarmee aangetoond wordt dat de kwaliteit van werk aan de hoogste eisen voldoet.
 

Locaties

Als gevolg van die inrichting vindt een deel van de zorg bij de huisarts plaats. Omdat er niet in alle huisartsenpraktijken voldoende ruimte is, is er ook aantal centrale locaties waar meerdere medewerkers van Mens GGZ zorg verlenen. Deze locaties zijn op het moment: 
 
•  Oranjeplein 10, Maastricht 

•  Stadspoli West Caberg, Clavecymbelstraat 73a, Maastricht 
•  Stadspoli Oost Scharn, Vijverdalseweg 4 (2e etage), Maastricht
 
Niet alle huisartsen hebben op dit moment een verbinding met Mens GGZ, maar dat aantal is stijgende. Ga naar “vind huisarts” voor de actueel aangesloten praktijken.
Het aantal aangesloten huisartsenpraktijken zal in de komende periode nog verder stijgen. De ambitie is om alle huisartsen in Maastricht-Heuvelland te voorzien met een professional vanuit Mens GGZ.